Samlingarna

I Stadsmuseets uppdrag ingår att förvalta och vårda de kulturhistoriska samlingarna. Det rör sig om flera hundra tusen objekt av allehanda slag- föremål, maskiner, fotografier, filmer , arkivmaterial och ljudupptagningar. Tillsammans utgör dessa samlingar en viktig del av Norrköpings historiska kulturarv.

En del av samlingarna finns utställda i våra utställningar, främst i de stadshistoriska basutställningarna. Den stora merparten återfinns dock i Stadsmuseets föremålsarkiv, ett säkerhets- och klimatanpassat magasin där förutsättningarna är så gynnsamma som möjligt för att föremålen ska bevaras åt eftervärlden. Samlingarna är viktiga för kommande generationer eftersom det rör sig om materiella lämningar som utgör ett kollektivt minne som berättar om vår gemensamma historia.