Byggnadsminnen i Norrköping

För att en byggnad skall bli byggnadsminne krävs att den är mycket välbevarad eller haft en särskild betydelse. Länsstyrelsen i Östergötland beslutar om vilka byggnader och andra anläggningar i länet, som ska förklaras som byggnadsminnen och därmed få ett särskilt skydd.

Det regleras i Kulturminneslagens tredje kapitel. Byggnadsminnena har höga kulturhistoriskt värden och är unika till sin karaktär. Syftet är att skydda valda delar av vårt fysiska kulturarv i ett så ursprungligt skick som möjligt.

Fastighetsägare kan få ekonomisk hjälp från länsstyrelsen om fastigheten kräver särskilda åtgärder för att varsamt underhållas. Alla medborgare kan väcka fråga om byggnadsminnesförklaring i det län man bor i och det görs till länsstyrelsen.

Kyrkor byggda före 1939 är skyddade enligt Kulturminneslagens fjärde kapitel. Riksantikvarieämbetet kan besluta om skydd för kyrkor som är byggda senare. De byggnader som ägs av staten kan bli statliga byggnadsminnen. Urval och kriterier bestäms av regeringen.

Mer information

Länsstyrelsen Östergötland
Riksantikvarieämbetet
Byggnadsminnen i Norrköping i Bebyggelseregistret